[:bg]Общи условия за използване на сайтa smarthomesys.eu Последна актуализация към 20.01.2016 г.

 Раздел  I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта smarthomesys.eu  (наричано по-долу само „Смарт Хоум“).

1. Общите условия представляват договор между Вас и Смарт Хоум, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. С отварянето на интернет страниците на Смарт Хоум, Вие се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтa на Смарт Хоум.

2. Смарт Хоум не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. Смарт Хоум не носи отговорност за публикации на автори, които нарушават авторските права. При използване на системи, добавящи съдържание е задължително да се запознаете с правилата за публикуване при външни автори

3. Смарт Хоум не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. Смарт Хоум не носи отговорност за публикации на съдържание извън сървърите на Смарт Хоум.

4.  Общите условия се оповестяват публично чрез интернет страницата на https://smarthomesys.eu/общи-условия

Раздел II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на Смарт Хоум;

2. „Участник“ е  всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите на сайта smarthomesys.eu чрез регистрация с потребителски профил или услугата външен автор

3. „Услуга/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през браузър или друг вид програма, зареждаща информационни ресурси/данни на сайта;

– участие в сайта чрез коментиране и оценяване на вече публикувани мнения;

–  външни автори чрез специален профил и допълнителни правила

– създаване и персонализация на потребителски профили за пълен достъп посредством регистрация, която дава възможност за допълнителни опции на сайта

– за публикуване на съобщения, статии, рекламни публикации и медийни услуги от сайта;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

3. „Партньор“ е всяко лице, с което Смарт Хоум се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните Потребители на сайта.

4. „Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

Раздел III: Права и задължения на Потребител и Смарт Хоум

1. Потребителят носи пълна отговорност при разпространение на информационното съдържание и създаването на такова, чрез коментари, които  се извършват от него или от трето лице.

2. Потребителят носи отговорност за злоупотреба със съдържанието, както и при неспазване на общите условия.

3.  Потребителите, които участват в системата на Смарт Хоум се съгласяват, че не са в трудово-правни отношения и доброволно и безвъзмездно участват в системата на Смарт Хоум

4. Потребителят се съгласява, че достъпа до системата на Смарт Хоум може да бъде ограничен без предупреждение и за неопределен период от време

Раздел IV: Права и задължения на Участник и Смарт Хоум

1. Участникът  носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

2. Участникът  носи отговорност за неверни данни, посочени при регистрация, както и при неспазване. Участникът има право по всяко време да променя паролата си.

3.  Участник, който участва в системата на Смарт Хоум с регистрация се съгласява, че не е в трудово-правни отношения и доброволно и безвъзмездно участва в системата на Смарт Хоум

4. Участникът  се съгласява, че регистрацията, достъпа до системата могат да му бъдат отнети по – решение на Смарт Хоум при неспазване на общите условия, като публикациите му остават налични за период до 1 година

V. Авторски права

Всички права са запазени за срок от една година. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия  Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всички снимки, които се използват в сайта, са с посочено авторство или ако нямат такова посочено, са обект на свободно авторско право, определено от търсачка google.bg със свободен лиценз или придобити от facebook.com, според общите му условия. Всеки, който използва Смарт Хоум се съгласява, че е информиран за произхода и авторството на снимките.

VI. Конфиденциалност

1. Смарт Хоум се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

2. Смарт Хоум може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действията на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори). Смарт Хоум може да предоставя събраната статистическа информация публично.

3. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директен маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Смарт Хоум може да предоставя събраната статистическа информация на следния адрес или email за контакти: info@smarthomesys.eu. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация и общите условия за ползване на сайтa. Повече информация относно защитата на Вашите лични данни, можете да намерите тук

VII. Ограничаване на отговорността

1. Смарт Хоум може да предоставя събраната статистическа информация и се стреми да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Смарт Хоум може да предоставя събраната статистическа информация за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

2. Смарт Хоум може да предоставя събраната статистическа информация и не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. САЙТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

3. Смарт Хоум може да предоставя събраната статистическа информация и  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

4. Смарт Хоум може да предоставя събраната статистическа информация и има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VIII. Услуги, изискващи регистрация

1. Смарт Хоум може да предоставя събраната статистическа информация и си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.

2. Регистрацията е задължителна за публикуване на съобщения в отделни рубрики, по преценка на Смарт Хоум;

3. В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

4. Смарт Хоум си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

5. Всеки който ползва услугата външен автор декларира че се е запознал с допълнителните условия за външен автор

6. Смарт Хоум си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

IX. Промени

1. Смарт Хоум си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

X. Специални разпоредби

1. Всеки „Партньор“, който се възползва от услуги, стажантски програми или други дейности на сайта го прави изцяло на негова отговорност  и безвъзмездно, като се съгласява, че всичко произлязло от неговата дейност не е обект на трудови правоотношения.

2. При съмнения за „Злонамерени атаки на трети лица“, Смарт Хоум може да прекрати или ограничи дейността на сайта smarthomesys.eu,  без да уведомява Потребителите.

3. Смарт Хоум си запазва правото да предоставя специални условия на свои партьори, които са индивидуални и в писмен вид, променящи само за тях общите условия за ползване на smarthomesys.eu

Настоящите Общи условия са приети с решение на Смарт Хоум Сис ООД  и влизат в сила считано от 20.01.2016 г.[:]

Comments are closed.