Как да получите безвъзмездни средства за соларни системи?

Повечето заинтересувани от ВЕИ са наясно с общественото обсъждане на двете мерки по програмите от плана NextGenerationEU. Накратко дават се пари на домакинствата до 15 хил. лв. за ВЕИ за собствени нужди. В текущата публикация ще разгледаме мярката за домакинствата.

Подробна информация може да намерите тук.

Както всяка програма и тези двете имат характерни особености, които са в контекста на целите и методиката им. Много заинтересовани страни обаче пренебрегват тези особености и навлизат в сферата неподготвени и крайния резултат в най-добрия случай е загуба на време. За да ви спестим главоблъсканицата ще дадем практически насоки, какво реално трябва да се случи, за да имате успешен проект.

Относно: BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1

Първото и основно нещо, което е необходимо да съблюдавате са сроковете. Те се разделят на два – преди публикуване и след публикуване на обявата за безвъзмездно финансиране. 

  1. Към момента на подаване задължително условие за допустимост за кандидастване е в жилището да  се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.)

Това е едно от интересните условия в програмата и неговото доказване!

Преди публикуване:

  1. Необходимо е да подадете Уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен вашият обект. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението ви, операторът предоставя допълнително споразумение към Договора за достъп и пренос на енергия, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на фотоволтаичната система към електрическата уредба, и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система, и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.

Това е условие, на което може да отговаряте, а може и да не отговаряте. Самостоятелното подаване на такова заявление е груба грешка, поради спецификата на изискуемата информация. Тоест възможно е да не получите отговор или да получите искане за допълнителни документи и разяснения.

  1. След като се сдобиете с допълнителното споразумение към Договора за достъп и пренос на енергия е необходимо да се обърнете към инженер-конструктор и/или електроинженер, които трябва да подготвят чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението на изискванията, посочени от съответното енергоразпределително дружество.

Тук е изключително спорно точно какво ви трябва. В чл. 147, ал. 2 от Закона за устройство на територията е поставено изискване за този вид строежи да се представят становища на инженер-конструктор и/или електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им. Във всеки случай е необходимо идеен и технически проект от по възможност и от двата вида инженери.

  1. Докато очаквате издаването на предходните документи е добре да набавите оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща:
  • ценовите параметри на доставката и монтажа и;
  • данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Условията за кандидатстване или по-добри от тях.

Тук е изключително важно да сте наясно, че доставчикът ви трябва да присъства в националният регистър АУЕР.

Ако успеете да се справите с тези задачи преди обявяването на процедурата имате реален шанс да бъдете одобрени.

След публикуване:

Необходимо е да попълните апликационата форма в системата според изискванията на програмата и да приложите документите прилежно. Да подготвите всички допълнителни документи и декларации. Препоръчвам Ви да имате личен електронен подпис.

Актуализация към 12.01.2023 г. : Във връзка с приетите промени по ЗУТ разрешителният режим се променя на уведомителен. Тоест необходимата документация остава същата, но не се изисква разрешение от общините, а само уведомяването им.

Ако се нуждаете от професионална консултация и действия фирма Смарт Хоум Сис ООД има опит в ЕС проектите над 5 години и следните възможности:

  • Професионален консултант по ЕС проекти;
  • Юрист специализиран за работа с енергоразпределителните дружества;
  • Електроинженер регистриран в АУЕР;
  • Инженер – конструктор;

Ние подготвяме проектното предложение изцяло след първоначален оглед на обекта.
За контакти или се свържете с нас на телефон 0886738444 – Георги Костов – Управител или на office@smarthomesys.eu

Обадете ни се