Възможностите за автоматизация и оптимизация на разходите при променливите цени на електроенергията

С настъпващите промени както за битовите, така и от 2020г. за небитовите по отношение на диманичните почасови цени на електрическата енергия има все по-голяма нужда от интелигентни решения за автоматизация.
Особено, когато цените на електроенергията се колебаят значително това е мястото, където чрез използване на контролер Loxone и функционалният блок – „Оптимизатор на спот цените“ може да оптимизирате разходите си.

Може напълно автоматизирано да вземе предвид колебанията на цените на свободния пазар на електричеката енергия при вашето енергийно управление и в крайна сметка да спестите пари.

Функционалният блок Spot Price Optimizer се използва за автоматично включвaне на електрически товар в часовете, когато цената на енергията е най-ниска.

В следващия пример се използва задействащ импулс за определяне на 4-те часа с най-евтина цена на електроенергията в следващите 12 часа и термопомпата се включва автоматично в тези часове.
Ако цената на енергията е над изчислената или зададена много висока стойност, тогава помпата е изключена.

Какво представлява свободния пазар на електроенергия?
Електричеството се търгува или на фючърсен пазар, или на спот пазар. Докато на фючърсния пазар се сключват дългосрочни договори с високо ниво на сигурност на планирането, спот пазарът предлага електроенергия, която е налична за кратко време. Например електричеството, произведено от вятърни турбини, зависи силно от времето и следователно е обект на непрекъснати колебания. Тези колебания влияят на цените на електроенергията на спот пазара и водят до динамични тарифи, които предлагат огромен потенциал за спестяване на разходи, когато се използват интелигентно.

Обадете ни се